ಗಜ಼ಲ್

ಗಜ಼ಲ್

ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯೆಂದು  ಅಪಹರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು. ಹಸುಳೆ ಮುದುಕಿಯರೆಂದು ನೋಡದೆ ಎರಗುವರು ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹಿಂಸಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು. ಅಬಲೆಯರ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿಗೆ

Read More
*ರಕ್ಷಕರು*

*ರಕ್ಷಕರು*

ರಕ್ಷಕರು ನಾವು ಆರಕ್ಷಕರು ನಾವು|| ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಕಳ್ಳರ ದುರುಳರ ಹಿಡಿಯುವೆವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅಣುಗಳ ಮಣಿಸಲು ಹೋರಾಡುವೆವು|| ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಜನಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ದರು ನಾವು ಕಾನೂನು

Read More