Fitting of SWCC & HCF Modelling, by Tadikonda Venkata Bharat