ಗಜ಼ಲ್

ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು
ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯೆಂದು  ಅಪಹರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು.
ಹಸುಳೆ ಮುದುಕಿಯರೆಂದು ನೋಡದೆ
ಎರಗುವರು
ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹಿಂಸಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು.
ಅಬಲೆಯರ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿಗೆ ಕೊನೆಯೆಂದು?
ಕೋಮಲೆಯರ ಶೀಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು.
ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲವ ಮೇಯುಲು ಕಾಯುವರಾರು?
ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರೆ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು.
“ಸಿಹಿಜೀವಿ”ಯಗಳಿಗೆ ಕಹಿ ಗುಳಿಗೆಗಳೆ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ
ಗಳಿಗೆಗೊಬ್ಬರಂತೆ ಕೋಮಲೆಯರ ಮುಗಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು.
By,
ಸಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು

Leave a Reply

*ರಕ್ಷಕರು*

June 16, 2020

*ಸದುಪಯೋಗ?*

June 16, 2020