ಗಜ಼ಲ್

ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯೆಂದು  ಅಪಹರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು. ಹಸುಳೆ ಮುದುಕಿಯರೆಂದು ನೋಡದೆ ಎರಗುವರು ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹಿಂಸಿಸ...

Continue reading

*ರಕ್ಷಕರು*

ರಕ್ಷಕರು ನಾವು ಆರಕ್ಷಕರು ನಾವು|| ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಕಳ್ಳರ ದುರುಳರ ಹಿಡಿಯುವೆವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅಣುಗಳ ಮಣಿಸಲು ಹೋರಾಡುವೆವು|| ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಜನಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸ...

Continue reading