” ಕೋವಿಡ್ ಯೋಧರು “

" ಕೋವಿಡ್ ಯೋಧರು " ಬಹುಶಹಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ, ಜನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತ...

Continue reading